Меню Затваряне

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВЯНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ (НППМДЗ) В ОБЛАСТ РАЗГРАД

В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030 г., в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД, е създаден и функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.
Центърът е самостоятелно звено на територията на лечебното заведение и осигурява напълно безплатно комплексно медицинско обслужване на бременни жени с патология на бременността, деца с увреждания и с хронични заболявания, недоносени деца, както и техните родители.

В центъра се извършват:
• специализирани консултации от медицински специалисти на родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца;

• специализирани консултации от немедицински специалисти (психолог и социален работник) на родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца.

Медицинските консултации се организират по предварително изготвен от координатора график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар.

Специализирани медицински консултации и медицинска рехабилитация за здравноосигурени пациенти се извършват след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като насочващият лекар следва да предостави информация за осъществените от него дейности, резултатите от проведените изследвания, консултации и лечение и причините, поради които насочва пациента към ЗКЦ.

Допълнителни консултации при наличие на заболявалия, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ, се извършват след прегледа по реда на чл. 19 от Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

Домашни посещения се предоставят на деца с увреждания и хронични заболявания, и на недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието от специалистите в лечебното заведение-изпълнител е преценена необходимост от провеждане на консултация в домашни условия.

Посещенията в дома на детето се организират по предварително изготвен от координатора график, с транспорт на лечебното заведение.

Провеждане на масов неонатален слухов скрининг при новородени

Провеждането на неонаталния слухов скрининг се извършва в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград“ АД, на всички новородени деца, при изписване на новороденото, с апарат за отоакустични емисии в обособен за целта кабинет или при леглото на детето в Родилно отделение.

Изследването се извършва от лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ), в присъствието на майката или на бащата/настойник или близък роднина, след подписано информирано съгласие.

Процедурата е безболезнено, отнема само няколко минути, най-често докато детето спи, като малък гумен накрайник се поставя на ухото му и апаратът показва дали то има нормален слух. Не се налага даването на анестезия или друга медикаментозна подготовка на новороденото.

Изследването има за цел да обхване всички новородени деца, и при установяване на отклонение или съмнение за намален слух, на родителя се дават указания за необходимостта от извършване на контролно изследване на слуха на новороденото, до 7 дни след изписването му, от УНГ-специалист. По този начин, за децата с увреден слух може да бъде постигнато нормално развитие, включително на речта, и пълна социална адаптация и реализация.

Много от причините за намален слух са лечими, а голяма част от нелечимите се преодоляват чрез слухопротезиране, поради което ранното откриване на намален слух при деца е от изключителна важност.

Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве се намира в МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград” АД /в двора на лечебното заведение, след входа за Родилно отделение/, на адрес: гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2.

Запитвания и заявки за консултативни прегледи: всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа
на телефони: 0893 057 417; 084/ 614-251
e-mail: mbalrazgrad_centar@abv.bg
координатор: Наделина Йорданова и Павлина Неделчева

ГРАФИК за специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, бременни и родилки

 ПЛАН ГРАФИК 24 ЗА 2-РО ТРИМ.

ПЛАН ГРАФИК за осъществяване на здравно-информационни и здравно-обучителни дейности

graphic