Меню Затваряне

Клинична лаборатория

Телефон за контакт: 084/614 273

Клиничната лаборатория е акредитирана с максимална акредитационна оценка III ниво, за срок от пет години .

Лабораторията е сертифицирана по всички процедури на НСВОК .

В клиничната лаборатория работят специалисти с отлична професионална квалификация, отговарящи на най –високите стандарти.

Клиничната лаборатория разполага с обособени сектори,  който са оборудвани с последно поколение високотехнологична съвременна апаратура на лидерите в лабораторно – медицинското оборудване и работи по международно утвърдени аналитични методи.

Интегрирана е лабораторно информационна система с възможност за архивиране на резултати от всички проведени изследвания и електронна индификация на всяка проба.

За гарантиране на качеството на извършваните изследвания се прилага строга система  за ежедневен вътрешен и ежемесечен  външен лабораторен качествен контрол ( НСВОК ).

Съвременната високотехнологична апаратура позволява извършването на широка гама от изследвания на базата, на които се осигурява необходимата информация за ранна диаг-ноза, контрол на динамиката на болестния процес и ефекта на лечението,както и за оцен-ка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

 • Пълна кръвна картина с 25 показателя
 • Гликирани белтъци
 • Клинично химични изследвания – субстрати, ензими, липиден профил
 • Специфични белтъци и маркери на възпалението
 • Кръвно-газов анализ,
 • електролити, олигоелементи
 • Хормони,туморни маркери
 • Витамини и лекарства
 • Метаболитни маркери
 • Кардиологични маркери
 • Общи и специализирани хемостазни излседвания
 • Имунологични изследвания
 • Уринни изследвания
 • Пунктати ( цитологично и химично ) изследване
 • Ликвор
 • Конкременти
 • Тест за бременност
 • Окултни кръвоизлизи
 • Тестове за наркотици

Гамата от предлагани изследвания се разширява и допълва постоянно.