Меню Затваряне

Консултативно-диагностичен блок

Консултативно-диагностичният блок се състои от Регистратура, Консултативни кабинети, Клинико-диагностични лаборатории и отделения без легла.

Приемът на пациенти, насочени от лечебно заведение за извънболнична помощ, от други лечебни заведения за болнична помощ или на самонасочили се пациенти се осъществява в консултативно-диагностичния блок чрез консултативните кабинети, изградени на функционален принцип към всяка клинична структура на лечебното заведение, където:

• в консултативните кабинети се извършват диагностични и лечебни дейности;

• въз основа на преценка, основаваща се на оценка на необходимостта от диагностика и лечение в болнични условия и медицински обоснования срок за провеждане на тези дейности се пристъпва към:

– незабавен прием на пациента в стационарните звена;

– планиране на датата на приема на пациента чрез включването му в листа за планов прием, когато това не създава риск и не нарушава качеството му на живот;

– организиране на подходящ междуболничен транспорт на спешен пациент в друго лечебно заведение.

В приемно-консултативния кабинет се попълва необходимата медицинска информация.
Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение или включването му в листа за планов прием се документира писменно срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента.

Правилата отностно действията на консултативно-диагностичния блок се уреждат с правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.