Меню Затваряне

Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас и притежава следните правомощия и компетенции:


– изменя и допълва Устава на дружеството;

– увеличава и намалява капитала на дружеството;

– определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията им и гаранциите, които дават за своето управление;

– назначава и освобождава регистрирани одитори;

– одобрява годишния финансов отчет на дружеството след заверка от назначения регистриран одитор;

– освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите;

– взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;

– решава и други въпроси, непосочени изрично, но предоставени в неговата компетентност от закона и от Устава на дружеството или повдигнати пред него от Съвета на директорите.

На провередото на 10 юни 2020 година редовно годишно Общо събрание на акционерите на здравното заведение за нов тригодишен мандат бе избран досегашният изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Разград д-р Гечо Жеков.

Държавата като мажоритарен собственик, представлявана от министъра на здравеопазването,запази 86.83 процента от разградското АД.