Меню Затваряне

Обява свободни работни места за лекари специализанти, държавна поръчка

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда /КТ/ във връзка с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл. 17 от същата, както и съгласно Писмо с Вх. № Вх.П-192/07.03.2023 г. на Заместник-директора на РЗИ – Разград,  за определяне на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023 година, ОБЯВАВА: 

Конкурс за заемане на длъжността: 

„Лекар, специализант Акушерство и гинекология” – 1 бр., „Лекар, специализант „Анестезиология и интензивно лечение” – 1 бр., „Лекар, специализант Вътрешни болести” – 1 бр., „Лекар, специализант Педиатрия” – 1 бр., „Лекар, специализант Клинична лаборатория” – 1 бр., „Лекар, специализант Нервни болести” – 1 бр., „Лекар, специализант Ортопедия и травматология” – 1 бр., „Лекар, специализант Образна диагностика” – 1 бр., „Лекар, специализант Пневмология и фтизиатрия” -1 бр., „Лекар, специализант Психиатрия” – 1 бр. и „Лекар специализант Ушно-носно-гърлени болести”-1 бр.

1.      Конкурсът ще се проведе в два етапа.

–          Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;

–          Събеседване с допуснатите кандидати.

Оценката на допуснатите кандидати се формира по шестобална система, като най-високата оценка е отличен (6). Кандидатът, който получи средна обща оценка от членовете на комисията при проведеното индивидуално събеседване, по–ниска от Мн. Добър (4,50) се счита за „неиздържал” конкурсната процедура.

Спечелили конкурса са онези кандидати, които са получили най-високи оценки, след класиране според окончателния резултат, който е получен при провеждане на конкурса.

При равни резултати между явилите се кандидати от гореописаните етапи се прилагат правилата на чл. 17, ал. 4 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

2.      Изисквания за заеманата длъжност.

Кандидатите следва да:

–          Притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина”;

–          Са членове на Българския лекарски съюз.

3.      Необходими документи за участие в конкурсната процедура.

–          Заявление за участие;

–          Мотивационно писмо;

–          Автобиография – Европейски формат със снимка;

–          Копие от диплома за висше образование – магистър по медицина, в т. ч. приложението с оценките от курса на обучение;

–          Сертификат и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/- езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения;

–          Удостоверение за членство в съответната колегия на Бълраски лекарски съюз.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според Закона за защита на личните данни.

Само кандидатите представили посочените документи ще бъдат допуснати до следващ кръг на Конкурса.

4. Време и място за подаване на документите.

Крайният срок за подаване на документите е 30 (тридесет) дни от датата на публикуване на обявлението (считано от 16.03.2023г.) за провеждане на конкурса.

Документите се подават във Фронт Офиса на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД, град Разград, ул. „Коста Петров” № 2, административна сграда, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:30 часа, лично или чрез упълномощен представител.

Документите се предават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата.

Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от Изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД, комисия в 3-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите.

Датата и мястото на провеждане на събеседването ще бъдат съобщени чрез публикуване на съобщение на сайта на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД – www.hospitalrazgrad.bg

След датата на обявяване на конкурса, кандидатите могат да получат от Отдел „Счетоводство”, длъжностна характерситика за конкурсната длъжност.

За справки и допълнителна информация: телефона +359 84 624 321.