Меню Затваряне

Обява свободни работни места за длъжност „Операционна сестра“ в Отделение по хирургия на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Разград АД

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД

О Б Я В Я В А

ТРИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „ОПЕРАЦИОННА СЕСТРА”  В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ

   I. Изисквания за заемане на обявената позиция:

– Образователно-квалификационна степен: Бакалавър, специалност „Медицинска сестра”;

– Опит като операционна медицинска сестра в болница е предимство;

– Необходими качества: инициативност, с чувство за отговорност, висока професионална нравственост, комуникативност.

 

II. Допълнителни изисквания:

– Възможност за работа в динамична среда;

– Спазване на професионална етика;

– Отговорност и приветливо отношение към пациентите;

– Умения за работа в екип.

 

III. Задължения и отговорности:

– Инструментира на лекаря в операционна зала при осъществяването на оперативна дейност;

– Подготовка на операционната зала, дезинфекция, зареждане със стерилен инструметариум и консумативи, проверка за изправност на апаратурата и инвентара в залата;

– Спазване на правилата за асептика и антиасептика, профилактика на ВБИ, разделно събиране на отпадъците в операционната зала;

– Осъществява контрол върху работата на санитарите в операционната зала, осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания;

– Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря;

– Изпълнява и други задължения, възложени от главната медицинска сестра, от лекаря или от директора на лечебното заведение, свързани с работата й.

           

            IV. Ние предлагаме:

–  Отлично възнаграждение – до 1500 лв;

–  Бонус при постигнати резултати;

– Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;

– Възможност за обучение и последваща реализация;

– Перспективи и професионално развитие.

 

V. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

            – Заявление от кандидата в свободен текст;

 

–        Мотивационно писмо;

–        Автобиография – Европейски формат със снимка;

–        Копие от диплома;

 

Документите се подават във Фронт Офиса на „МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД, град Разград, ул. „Коста Петров” № 2, административна сграда, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:30 часа, лично или чрез упълномощен представител. Документите се предават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на среща разговор.

 

За справки и допълнителна информация: +359 84 624 321.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-Р СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ

           Изпълнителен дикретор на

„МБАЛ „Св. Иван Рилски” – Разград” АД